#9 - ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച | Discussions on the unsolvable problem of materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

0:00
01:03:46
10
10

#9 - ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച | Discussions on the unsolvable problem of materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

ബോധം എന്നത് എല്ലാറ്റിനും അധിഷ്‌ഠിതമാകാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നാം. നമ്മിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ നാം ജനനം മുതൽ പഠിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദം ദുർബലമായ അടിത്തറയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് യുക്തിയും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

#11 - ബോധം - സത്യവും മിഥ്യയും | Consciousness - Truth and myths

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#10 - വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം I Promissory materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#8 - ബോധം: ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത...

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

The podcast ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam has been added to your home screen.

ബോധം എന്നത് എല്ലാറ്റിനും അധിഷ്‌ഠിതമാകാവുന്ന ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായി തോന്നാം. നമ്മിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ നാം ജനനം മുതൽ പഠിക്കുന്നു. ഭൗതികവാദം ദുർബലമായ അടിത്തറയിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് യുക്തിയും ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.

Subscribe Install Share
ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install