#8 - ബോധം: ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പ്രശ്നം | Consciousness: an unsolvable problem of materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

0:00
00:51:18
10
10

#8 - ബോധം: ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത പ്രശ്നം | Consciousness: an unsolvable problem of materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥം എങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് തത്വത്തിൽ പോലും വിശദീകരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ചില ഭൗതികവാദ തത്ത്വചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ബോധം ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

#11 - ബോധം - സത്യവും മിഥ്യയും | Consciousness - Truth and myths

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#10 - വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം I Promissory materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#9 - ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത...

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

The podcast ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam has been added to your home screen.

അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പദാർത്ഥം എങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠമായ അനുഭവത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് തത്വത്തിൽ പോലും വിശദീകരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇക്കാരണത്താൽ, ചില ഭൗതികവാദ തത്ത്വചിന്തകരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ബോധം ഒരു മിഥ്യയാണെന്ന് വാദിക്കുന്നു.

Subscribe Install Share
ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install