#5 - ബോധം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം: വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി | Consciousness is the only reality: Reply to objections

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

0:00
00:57:23
10
10

#5 - ബോധം മാത്രമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം: വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി | Consciousness is the only reality: Reply to objections

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

ദ്രവ്യത്താൽ നിർമ്മിതവും നമ്മിൽ നിന്ന് തികച്ചും വേർപെട്ടതുമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്ന് നാം സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി അവബോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും യുക്തിസഹമായ ചിന്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു.

Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

#11 - ബോധം - സത്യവും മിഥ്യയും | Consciousness - Truth and myths

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#10 - വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം I Promissory materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#9 - ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത...

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

The podcast ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam has been added to your home screen.

ദ്രവ്യത്താൽ നിർമ്മിതവും നമ്മിൽ നിന്ന് തികച്ചും വേർപെട്ടതുമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ടെന്ന് നാം സാധാരണയായി വിശ്വസിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനാവാത്തതാണെന്നും അടിസ്ഥാനപരമായി അവബോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണെന്നും യുക്തിസഹമായ ചിന്ത ഉറപ്പിക്കുന്നു.

Subscribe Install Share
ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install