#4 - ശാസ്ത്രം 2021: പ്രസക്തമായ ചില പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു അവലോകനം | Science 2021: An overview of some relevant studies

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

0:00
01:12:10
10
10

#4 - ശാസ്ത്രം 2021: പ്രസക്തമായ ചില പഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു അവലോകനം | Science 2021: An overview of some relevant studies

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

ബോധം, മനുഷ്യർ, ജീവജാലങ്ങൾ, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 2021-ലെ പ്രസക്തമായ ചില പഠനങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഈ പഠനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രാഥമികതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

Episodes
Date
Duration
Recommended episodes :

#11 - ബോധം - സത്യവും മിഥ്യയും | Consciousness - Truth and myths

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#10 - വാഗ്ദാന ഭൗതികവാദം I Promissory materialism

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

#9 - ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പരിഹരിക്കാനാവാത്ത...

ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

The podcast ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam has been added to your home screen.

ബോധം, മനുഷ്യർ, ജീവജാലങ്ങൾ, ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എന്നിവയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 2021-ലെ പ്രസക്തമായ ചില പഠനങ്ങളുടെ ഒരു അവലോകനം. ഈ പഠനങ്ങൾ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അനുഭവത്തിന്റെ പ്രാഥമികതയെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

Subscribe Install Share
ജ്ഞാനീയം | Jnaneeyam

Thank you for your subscription

For a better experience, also consider installing the application.

Install